top of page

LEDARSKAPS

COACHING 

När människan växer, växer även företaget! 

EXECUTIVE COACHING

För dig som arbetar som VD, styrelsemedlem,  ledningsgruppsmedlem

Att vara VD och högst ansvarig är i många lägen väldigt ensamt. Organisationen och omvärlden förväntar sig att du har svaren och är uppdaterad inom alla områden. Det är även många intressenter, internt såväl som externt som bevakar det arbete du gör. Att ha en extern coach som stöd har visat sig vara en framgångsfaktor för många VD:ar. 

 • Vill du ha någon att dela dina tankar och idéer med?

 • Behöver du någon som utmanar ditt tankemönster? 

 • Skulle du vilja undersöka hur du kan stötta din ledningsgrupp bättre för att nå era mål?

 • Vill du veta vad du behöver för att kunna ta nästa steg?

 • Vill du känna dig trygg i dina beslut?

 • Behöver du bli bättre i din kommunikation? 

LEDARSKAPSCOACHING

För dig som arbetar som ledare i en organisation oavsett nivå 

 

Som ledare har du stor påverkan på din organisation och dina medarbetares prestationer. Du ansvarar för företaget, resultat, dina medarbetares utveckling men även för din egen    utveckling som ledare. Som ledare måste du kunna leda gruppen till resultat trots ändrade förutsättningar. Coaching med sitt lösnings- och målfokus, är en mycket framgångsrik metod för att skapa resultat.

 • Vill du bli tryggare i dig själv och i din ledarroll?

 • Vill du utveckla din emotionella intelligens (EQ) för att växa både som människa och ledare?

 • Vill du utveckla din relation till dina medarbetare, kunder och andra intressenter?

 • Vill du bli bättre på konflikthantering och problemlösning?

 • Behöver du bli bättre i din kommunikation?

 • Behöver du bli bättre på att organisera din egna vardag och genom att delegera?

 • Vill du bli bättre på att sätta mål och arbeta med uppföljning?

happy-woman-on-computer.jpg

MEDARBETarCOACHING

För alla medarbetare i en organisation

 

Engagerade medarbetare är det mest värdefulla tillgång ett företag kan ha. Genom coaching skapas nya insikter, en större medvetenhet och förståelse för självledarskap, vilket i sin tur bidrar till en högre produktivitet och nöjdare medarbetare.

Exempel på ämnen att coacha inom:

 • Kartlägga värderingar, drivkrafter och styrkor för att öka den inre motivationen

 • Öka förståelsen och utveckla EQ (Emotionell intelligens)

 • Förbättra självledarskapet

 • Kunna hantera organisationsförändringar 

 • Bli bättre på att kommunicera internt och externt

 • Öka fokus genom att prioritera 

 • Time Management

 • Skapa en mer accepterad feedbackkultur inom företaget

Team åror.jpg

TEAMCOACHING

För team och ledningsgrupper

Gruppcoaching bidrar till en bättre gruppdynamik som skapar engagemang, motivation och ett mer kreativt arbetsklimat, vilket i sin tur leder till en högre effektivitet och en bättre lönsamhet.

När jag ställer frågor till hela gruppen sätts allas tankar igång och alla tar del av varandras sätt att tänka genom att lyssna, observera och reflektera. Det ökar insikten om hur olika vi människor tänker men också att man känner igen sina egna funderingar, vilket får positiva effekter för hela gruppen och bidrar till en starkare vi-känsla.

Gruppmedlemmarna lär känna varandra och förstår varandras likheter och olikheter, vilket är en grundförutsättning för att fungera bra som team.

Exempel på när teamcoaching passar:

 • Förbättra kommunikationen och tilliten mellan teammedlemmarna

 • Ökad förståelse för varandra och dra nytta av allas olikheter samt utgå från gruppmedlemmarnas talanger och kompetenser för att på så sätt skapa en framgångsrik ledningsgrupp 

 • Mål- och strategiarbete

 • Förbättra självledarskapet för att skapa självgående och engagerade medarbetare

 • Stärka teamet när nya chefmedlemmar börjar i ledningsgruppen

 • Skapa effektivare och mer produktiva ledningsgruppsmöten

 • Workshops för specifika aktiviteter eller omorganisationer

 • Kultur- och värderingsarbete

bottom of page